رادیو عرفان

آموزش گرامر به زبان ساده (Simple Present)
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
زبانکده عرفان

آموزش گرامر به زبان ساده (Present Perfect)
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

آموزش دوره‌ای مهارت Speaking

صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
زبانکده عرفان
 

آموزش گرامر به زبان ساده (Present Continuous)
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
زبانکده عرفان

آموزش یادکیری زبان انگلیسی از طریق فیلم
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
زبانکده عرفان

راهنمای خرید یک دیکشنری خوب
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

آموزش کاربرد حروف اضافه
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

آموزش گرامر به زبان ساده (Present Perfect Continuous)
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه