رادیو عرفان

آموزش گرامر به زبان ساده (Simple Present)
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
زبانکده عرفان

راهنمای خرید یک دیکشنری خوب
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

آموزش گرامر به زبان ساده (Present Perfect Continuous)
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

آموزش دوره‌ای مهارت Speaking

صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
زبانکده عرفان
 

آموزش گرامر به زبان ساده (Present Continuous)
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
زبانکده عرفان

آموزش یادکیری زبان انگلیسی از طریق فیلم
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
زبانکده عرفان

آموزش کاربرد حروف اضافه
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

آموزش گرامر به زبان ساده (Present Perfect)
صدا: سید حسین سلطانیان
میکس: حسن نادری
رادیو عرفان

رسانه

اخبار

نکات گرامری

Afraid of, not from

Don't say: Laura is afraid from the dog. ✓ Say: Laura is afraid of the dog.

دوره های آموزشی

دبیران عرفان

محمد جواد تکیه ئی
Whenever you find yourself on the side of the majority, its time to pause and reflect.